Paženie stavebných jám

Paženie stavebných jám záporovým pažením

Metóda záporového paženia sa využíva na paženie stavebných jám, ktorých dno sa nachádza nad hladinou podzemnej vody.

Záporové paženie tvoria 3 konštrukčné prvky:

 • zvislé prvky: zápory resp. mikrozápory
 • vodorovné prvky: horninové kotvy alebo rozperné rámy
 • výplň medzi záporami: výdreva alebo striekaný betón vystužený kari sieťou

Paženie stavebných jám zemnými klincami a striekaným betónom

Veľmi efektívny spôsob paženia stavebných jám v prípadoch, kde sú priaznivé geologické pomery a zaťaženie na pažiacu konštrukciu je relatívne nízke. Pažiacu konštrukciu tvoria zemné klince so striekaným betónom. Tento typ paženia je možné použiť pri zabezpečení stavebných jám, ktorých dno sa nachádza nad hladinou podzemnej vody.

Mikropilóty

Mikropilóty sú vŕtané základové prvky priemeru do 300 mm, ktoré prenášajú tlakové a ťahové sily od zakladaného objektu do horninového prostredia.

Výstuž mikropilóty zvyčajne tvorí hrubostenná oceľová rúra, prípadne tyč alebo armokoš z betonárskej ocele. Mikropilóta je vyplnená po celej dĺžke cementovou zmesou a následne injektovaná v koreňovej časti alebo po celej dĺžke v závislosti od geologických pomerov horninového prostredia.

Oblasť použitia

 • zakladanie objektov v komplikovaných priestorových pomeroch, ktoré si vyžadujú použitie menšej vrtnej techniky
 • podchytávanie základov existujúcich objektov pri nežiadúcom sadaní
 • zosilnenie základov pri rekonštrukciách stavebných objektov
 • ako zvislý prvok steny stavebnej jamy – mikrozápora

Horninové kotvy

Horninové kotvy sú statické prvky prenášajúce ťahové sily zo stavebnej konštrukcie do horninového prostredia. Z konštrukčného hľadiska sú kotvy lanové alebo tyčové.

Horninové kotvy podľa účelu:

– dočasné kotvy: slúžia obvykle do vybudovania definitívnej konštrukcie, ktorá potom preberá ich funkciu
– trvalé kotvy: s ochranou, ktorá zabezpečí životnosť kotvy po dobu životnosti kotvenej konštrukcie

Oblasť použitia

 • kotvenie stien stavebných jám
 • kotvenie oporných múrov
 • stabilizácia svahov

Zemné klince so striekaným betónom

Klincovaný torkrét je efektívna technológia určená na stabilizáciu svahov a k paženiu stavebných jám v prípadoch, keď podmienky umožňujú malé pohyby prostredia a základová škára sa nachádza nad hladinou podzemnej vody. Výhodou tejto technológie je priaznivý pomer cena/funkčné vlastnosti. Ide o konštrukciu, ktorú tvoria zemné klince a striekaný betón tzv. torkrét vystužený kari sieťou.

Zemný klinec je vŕtaný prvok, ktorého výstuž tvorí zvyčajne betonárska oceľ a spolupôsobenie s torkrétom zabezpečuje oceľová platňa požadovaných rozmerov.

Striekaný betón (torkrét) sa aplikuje striekaním suchej alebo mokrej betónovej zmesi na klincovaný svah, na ktorom je osadená kari sieť.

Oblasť použitia

 • stabilizácia svahov a odkopov
 • paženie stavebných jám

Injektáže

Technológie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou pri realizácii mikropilót a horninových kotiev, ale používajú sa i samostatne ako:
– tesniace injektáže
– spevňovacie injektáže
– výplňové injektáže

Injektážnym médiom sú suspenzie, ktorých základ tvorí cement t.j. cementové alebo ílovo-cementové.

Oblasť použitia

 • spevňovanie podzákladia
 • spevňovanie mostných opôr a pilierov
 • tesnenie stavebných jám
 • vytváranie tesniacich clôn
 • spevňovanie nesúdržných hornín pri razení kolektorov a iných diel podzemného staviteľstva

Odvodňovacie vrty

Odvodňovacie vrty slúžia na odvodnenie svahov, ktoré úzko súvisia so stavebným objektom. Výstroj odvodňovacieho vrtu tvorí perforovaná oceľová rúra.

Predpínanie horninových kotiev

Predopnutie horninovej kotvy na určenú silu je dielčia činnosť pri realizácii dočasných alebo trvalých horninových kotiev, ktorou sa kotva stáva aktívnou. Požadovaná sila sa do kotvy vnesie hydraulickým lisom. Túto činnosť ponúkame aj ako samostatnú službu.